ALTINBEŞİK MAĞARASI

Kuruluşu: 1994 ( Jeolog Temuçin Aygen tarafından 1966 yılında keşfedilmiştir. *)


Alanı:
1.156 hektar

Konumu: Antalya İli, İbradı ilçesine 7 km uzaklıktaki Ürünlü köyünün yaklaşık 5 km güneydoğusunda, derin ve sarp Manavgat Vadisi’nin batı yamacında yer almaktadır.

Ulaşım: Antalya – İbradı – Ürünlü köyü yolu ile gidilip, Ürünlü köyünden Altınbeşik Mağarası’na ulaşılabilmektedir.

Kaynak Değerleri: Türkiye’nin en büyük Dünyanın 3. büyük yer altı gölüne sahiptir. Yatay ve kısmen aktif bir mağara sistemi olan Altınbeşik Mağarası adını üst kısımda yer alan Altınbeşik Tepesi’nden almaktadır. Toroslar’ın bu bölgesi hem jeolojik hem de jeomorfolojik yönden çok karışık bir yapıya sahiptir. Tersiyer ortalarında meydana gelen şiddetli kıvrımları, bu dönemin sonunda şiddetli dikey yükselmeler izlemiştir. Jeolojik bindirmeler, büyük kırıklar ve derin kazılmış vadiler bu hareketli jeolojik geçmişin sonucudur.

Altınbeşik Mağarası üst kretase yaşlı kireçtaşları içinde kırıklar üzerinde oluşmuştur. Mağara üst üste 3 seviyede gelişmiştir. En alt ve orta seviye yağışlı mevsimlerde aktif, en üst seviye ise devamlı kurudur.

Altınbeşik Mağarası daha kuzeyde bulunan Eynif Polye’sinin ve civarındaki bir dizi daha küçük polyelerin yer altına intikal eden sularının toplanarak tahliye edildiği bir ana yeraltı deresi görevini görmektedir. Güz aylarında mağara içinde çok miktarda durgun göletler vardır. Mağara içindeki kum ve çakıl birikintilerinden, kayalar üzerindeki akıntı oyuklarından bahar aylarında orta ve alt seviyeden debisi kuvvetli yeraltı derelerinin aktığı anlaşılmaktadır.

Altınbeşik Mağarası’nın aktivitesini tamamen yitirmiş olan üst seviyesinde, tabanda kaya blokları dikkati çeker, bunların yanında dikit ve sarkıt oluşumları da vardır. Orta seviyenin tabanı daha çok dere yatakları özelliğini taşır. Burada kaya blokları geniş yerler kaplar, yer yer kum ve çakıl depoları ile traverten oluşumları görülür. Mağaranın girişinden itibaren ilk 200 m mağaranın alt seviyesini oluşturur ve burası devamlı su altındadır.

Alt seviyenin bitiminde 40 m’lik dik bir çıkış vardır. Bu çıkış ve bitişik duvarlar beyaz renkli kalın travertenlerle kaplıdır. Mağaranın en güzel bölümünü burası oluşturmaktadır.

Ayrıca, Altınbeşik Mağarası’nın çevresindeki zengin flora ile karst topografyasının vahşi güzelliği milli parkın peyzaj değerlerini oluşturmaktadır.

Kaynak:
http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/milliparklar/altinbesikmagarasimilliparki.aspx?sflang=tr
*
http://ibradi.meb.gov.tr/www/ibradi-tarihi/icerik/8

altınbesik


ALTINBEŞİK CAVE

 

Formation: 1994 (Cave was discovered in 1966 by Geologist Temuçin Aygen.*)
Area: 1,156 hectares

Situation: It is located 5 km southeast of Ürünlü Village which is 7 km from Antalya/İbradı, on the western slope of the deep and steep Manavgat Valley.

Transportation: By following the way Antalya-İbradı-Ürünlü Village, you can reach Altınbeşik Cave from Ürünlü Village.

Resource Values: Altınbeşik Cave has an underground lake which is the largest of Turkey and the third largest of World. Altınbeşik Cave, which is a horizontal and partly active cave system, was named from the Altınbeşik Hill located at the top. This region of the Taurus has a very complex structure both geologically and geomorphologically. The violent folds that formed the middle of the Tertiary period are followed by violent vertical elevations at the end of this period. Geological overthrusts, large fractures and deep excavated valleys are the result of this dynamic geological history.

Altınbeşik Cave was formed on the fractures in the upper cretaceous limestones. The cave developed at three successive levels. The lowest and the middle levels are active in rainy seasons; the highest level is continuously dried.

Altınbeşik Cave serves as a main underground brook where the underground waters of Eynif Polje in the north and a number of smaller ones in the vicinity are collected and evacuated. There are a lot of still ponds in the cave during the fall season. From sand and gravel deposits in the cave and stream hollows on the rocks, it is understood that the presence of the underground stream flows with strong current from the middle and lower levels in spring months.

At the top level of Altınbeşik Cave which completely lost its activity, there are rock blocks on the base and also dickite and stalactite formations. The base of the middle level has the characteristics of stream beds. Here, the rock blocks occupy large areas; sand and gravel deposits and travertine can be seen locally. The first 200 m from the entrance of the cave forms the lower level of the cave and it is constantly under water.

At the end of the lower level there is a steep outlet of 40 m. This outlet and adjacent walls are covered with thick white travertines. This is the most beautiful part of the cave.

In addition, the rich flora around Altınbeşik Cave and the wild beauty of karst topography constitute the landscape values of the national park.

Reference:

http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/milliparklar/altinbesikmagarasimilliparki.aspx?sflang=tr
*
http://ibradi.meb.gov.tr/www/ibradi-tarihi/icerik/8

 

*