KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

TANIMLAR

Kişisel Veri          : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü̈ bilgi
KVKK                   : 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması   Kanunu
Anset                   :  Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulv. Atatürk Kültür Parkı İçi AKM No: 7   Muratpaşa / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Ltd. Şti.
Veri Sorumlusu   : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri İsleyen          : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

VERİ SORUMLUSU
KVKK uyarınca muhatap, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hizmet/ürün alan, program ortağı ve/veya kurum çalışanı/yöneticisi vb. sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Ltd. Şti. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
• Doğru ve gerektiğinde güncel
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
Kurallarına uygun bir şekilde ANSET’in aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

ANSET Faaliyetleri;
• Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Piyano Festivali’ni düzenleme, işletme, yürütmek.
Antalya’da bulunan bisiklet sisteminin işletim, bakım, temizlik ve güvenlik faaliyetlerini yürütmek.
• Antalya’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi ve Cam Piramit Kongre Fuar Merkezinin işletim, bakım, temizlik ve güvenlik faaliyetlerini yürütmek.
• Antalya’da bulunan Düden Şelalesi ve otoparkını işletim, faaliyetlerini yürütmek.
• Faaliyetlere ait çağrı merkezi, iletişim, muhasebe, finans, satın alma, salon tahsis ve insan kaynakları hizmetlerini yürütmek.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Doğrudan tarafınızdan sağlanan kişisel veriler;
Anset faaliyet alanlarındaki birimlerimize, bireysel başvurularınız, ziyaretleriniz, mobil uygulamalar, internet şubesi gibi çeşitli dijital kanallar, Antalya bisiklet sistemi ve gişelerinin hizmet verdiği tüm kanallar (KIOSK, internet şubesi, çağrı merkezi, mobil uygulama ve benzeri) vasıtasıyla sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz,
Diğer Kurumlardan Sizinle İlgili Olarak Toplanan Kişisel Veriler
T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Kimlik Paylaşım Sistemi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu gibi resmi kurumlardan elde edilen kişisel verileriniz,
Farklı hukuki sebeplere dayanarak ANSET’ in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, ANSET’ in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, kurum yöneticileri/çalışanları, kurum şubeleri, Kurum ortakları, Belediye ve iştiraklari, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.
Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve ANSET’ in mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel veriler kullanabilir.
Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (İl Emniyet Müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.) kişisel veriler paylaşılabilir.

Platformda kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir;
• Ziyaretçiler, Platformu görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platforma erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
• Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
• Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
• Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
• Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. • Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:
Çerez kullanılmasını istemediğiniz takdirde, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler açıklanabilir;
• Mevzuat gereği;
• Çalışanlarımızın, kamunun veya ANSET’ in güvenliğini sağlamak amacıyla,
• Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla,
• Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
Kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması kurumumuz tarafından önelidir. Bu doğrultuda, kişisel verilerin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitelerinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel verilerinin islenip islenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ islenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK 7. maddede öngörülen şartları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İslenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili ANSET’ e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç̧ 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.
Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu, taranmış hali ile anset@hs01.kep.tr KEP adresinden, ya da noter kanalıyla ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Ltd. Şti. Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulv. Atatürk Kültür Parkı İçi AKM No: 7 Muratpaşa / ANTALYA adresine ulaştırmanız gerekmektedir.